FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TFI S.A”, „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252364 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 1 198 000,00 PLN i został wpłacony w całości. Towarzystwo otrzymało numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070005368.

FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w zarządzaniu funduszami zamkniętymi. Działalność Towarzystwa regulowana jest Ustawą z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (zezwolenie na działalność otrzymano w październiku 2006).


Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

Tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi,
w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Pośrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
wszystkie fundusze