FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TFI S.A”, „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252364 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 1 198 000,00 PLN i został wpłacony w całości. Towarzystwo otrzymało numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070005368.

FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w zarządzaniu funduszami zamkniętymi. Działalność Towarzystwa regulowana jest Ustawą z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (zezwolenie na działalność otrzymano w październiku 2006).


Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

Tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi,
w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Pośrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
wszystkie fundusze

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Polityce Prywatności Towarzystwa. Ponadto klauzule informacyjne dla każdego Funduszu zostały umieszczone w zakładce ogłoszenia.